Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Elke prijsopgave, hetzij mondeling of geschreven, is zonder verbintenis en is in ieder geval niet meer geldig na 20 dagen na ontvangst. De prijzen zijn gebaseerd op de koers van de datum van de offerte, devaluatie of revaluatie van de verschillende bestaande officiële wisselkoersen brengen een dienovereenkomstige prijsaanpassing mee. Dit geldt ook voor loon - en grondstoffenverhoging en verhogingen van invoerrechten of andere heffingen. 

 2. De orders van onze klanten zijn geldig zonder bevestiging van bestelling. Een eventuele weigering kan echter door de directie betekend worden binnen de 20 dagen.

 3. De leveringen, zelfs franco, geschieden op de verantwoordelijkheid van de koper. Iedere levering wordt aangerekend aan de prijs van de dag, t.t.z. dat in geval van loons- of grondstoffenverhoging, verhogingen van in- en uitvoerrechten en taksen of andere heffingen, die de kostprijs doen stijgen, wij ons het recht voorbehouden, gedurende de uitvoering van de bestellingen, de prijzen aan dewelke zij aangenomen of verkocht waren, in verhouding te verhogen.

 4. Eventuele leveringstermijnen of termijnen voor het ter beschikking stellen van het materieel zijn enkel medegedeeld ten titel van inlichting en niet bindend, geen enkele vertraging in de levering of weigering van bestelling kan aanleiding geven tot het eisen van enige penaliteit, schadevergoeding of verbreking van onderhavig contract.

 5. Beschrijvingen, afmetingen van lengte, dikte en breedte, schetsen en afbeeldingen worden slechts ter informatie gegeven, ze mogen de gebruikelijke afmetingen in min of meer vertonen, en verbeteringen mogen door ons worden aangebracht indien wij het nuttig achten.

 6. Verpakking en vervoer mogen bij het bestelde materieel gerekend worden.

 7. Onze facturen zijn uitsluitend contant betaalbaar aan ons adres, behoudens uitdrukkelijke afwijking, dit zonder korting. Elke onbetaalde factuur zal van rechtswege aanleiding geven tot de wettelijke intresten vanaf de vervaldag.

 8. Aangegeven eenheidsprijzen zijn BTW en taksen niet inbegrepen.

 9. Ingeval van bestaan van debetsaldo als klant en kredietsaldo uit enige hoofde in onze boeken wordt ons het recht op compensatie toegekend en dit zonder dat het noodzakelijk is enig verder bericht daaromtrent te geven.

 10. Tot volledige delging der gezamenlijke verplichtingen voortspruitend uit elke transactie - en in het bijzonder tot alle ter betaling gegeven wissels (ook leverancierswissels) en bankcheques gehonoreerd zijn - blijven de door ons geleverde goederen eigendom en kunnen in geval van betalingsverzuim, op kosten van de koper door ons teruggenomen worden.

 11. Alle gevallen van overmacht, zullen in ons voordeel opgelost worden. Zij ontslaan ons van alle verantwoordelijkheid en laten ons toe de verdere uitvoering der bestelling te weigeren of te schorsen, zonder dat de koper recht heeft op enige vergoeding.

 12. Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadigingen welke de goederen oplopen in onze instellingen, ook niet door vorst.
 13. Alle geschillen, van welke aard ook, welke betrekking hebben op de levering of op de facturen, zullen beslecht worden door de Rechtbanken van Tielt of Brugge.

 14. Al deze algemene voorwaarden, sluiten geen mogelijkheid uit onze rechten, in hierbij niet voorziene gevallen te handhaven.

 15. De algemene aankoop en verkoopsvoorwaarden van de koper zijn uitgesloten, tenzij anders overeengekomen werd.

 16. Al de klanten buiten België verblijvende worden tot dezelfde verplichting gehouden.

 17. Onder geen enkele voorwaarde worden verkochte goederen teruggenomen. Bij contractbreuk vereisen wij 25% schadeloosstelling met een minimum van 150 EUR.

 18. De geleverde goederen zijn gewaarborgd voor een periode van 3 maanden vanaf heden, volgens volgende voorwaarden, tenzij anders vermeld.

 19. Er wordt enkel waarborg gegeven op volgende onderdelen : gesloten motor, versnellingsbakken, voor- en achterassen. De waarborg beperkt zich tot het vervangen van de gebroken stukken, door ons geleverd, met uitsluiting van de niet-slijtvaste onderdelen en slechts voor zover het defect niet voortvloeit uit een onvakkundig gebruik of onderhoud. Elektrische onderdelen, componenten, sturingen, hardware en software vallen nooit onder waarborg. Bij de aankoop en gebruik van tweedehands materiaal is de kans op stilstand, ten gevolge van defecten of breuken, hoger dan bij nieuw. Nooit kan er enige schadevergoeding ten laste van onze firma worden gelegd wegens het eventueel stilvallen, stopzetten of verminderen van de bedrijvigheid van de klant.

 20. Om te kunnen van eventuele waarborg genieten moet het voertuig ons aangeboden worden voor nazicht en onderhoud. Tevens moeten alle herstellingswerken, in waarborg of andere, in onze instellingen worden uitgevoerd. Wij aanvaarden geen facturen van derden.

 21. Wanneer wij ons ertoe genoodzaakt zien de goederen onder waarborg te controleren, hebben wij het recht deze ons te laten aanbieden voor inspectie binnen de 48 uur, anders vervalt de eventueel gegeven waarborg.

 22. De gebroken of te vervangen goederen onder waarborg blijven onze eigendom.

 23. Wij hebben het recht gebruikte of gereviseerde onderdelen te gebruiken voor herstellingen onder waarborg. 

 24. De waarborg houdt op te bestaan in geval van vervreemding of van wederverkoop van het voertuig. Elke aanvraag tot waarborg dient betekend te worden aan de verkoper voor het verstrijken van de waarborgtermijn.

 25. De waarborg wordt alleen gegeven in onze werkplaats te Tielt. Het takelen, het op sleeptouw nemen, het ons voorrijden van de goederen en het werk voor het demonteren en terugplaatsen van de te vervangen onderdelen is nooit ten onzen laste.

 26. Bij het overmaken hunner bestellingen verklaren onze klanten zich akkoord met bovengenoemde algemene voorwaarden.

Niet gevonden wat u zocht?

Blijft u graag op de hoogte van onze nieuwe voorraad?
Schrijf u in om onze nieuwe aanbiedingen per e-mail te ontvangen.

Inschrijven